مرضیه لطیفی ممقانی


 
مرضیه لطیفی ممقانی تاریخ ثبت : 1394/06/22
طبقه بندي :
نام : مرضیه لطیفی ممقانی
سمت : مسئول اتوماسیون، پورتال و آمار معاونت دانشجویی
تلفن : 82883298
دورنگار : 82883154
E-Mail : marziyehlatifi@modares.ac.ir
عکس :
تعداد نمایش : 1561 <<بازگشت