ارتباط با ما


 

آدرس


دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان شهید مطهری، روبروی دفتر روابط عمومی، مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگ

تلفن


82884186-82883112

دورنگار


ایمیل


moavendf@modares.ac.ir

وب سایت