دانشجویان


 
 27- فرم وثیقه ملکی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی
 28- فرم تعهد کارمندی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی (سندمالی یا دانشجویی)
 29- برگه گزارش سفر دانشجویان دکتری
 30- برگه استفاده از دوره‌های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری - وزارت بهداشت
 31- طرح تحقیق رساله دکتری
 32- تاییدیه اعضای هیات داوران حاضر درجلسه دفاع از رساله دکتری
 33- فرم ارزیابی دفاع از رساله دکتری
 34- درخواست ارائه سمینار شش ماهه دانشجویان دکتری
 35- برگه صورتجلسه سمینارشش ماهه دانشجویان دکتری
 36- برگه صورتجلسه پیش دفاع دکتری
 37- برگه صورتجلسه دفاع ازرساله دکتری
 38- برگه اعلان برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری
 39- برگه ارزیابی محتوای رساله دکتری
 40- فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما دانشجویان دکتری
 41- راهنماي نگارش و تدوين رساله دکتری
 42- برگه ارزیابی مستندات پژوهشی رساله دکتری
 43- برگه ارزيابی مديریت پژوهشی رساله دکتری
 44- حکم تصویب موضوع رساله دکتری
 45- برگه طرح تحقیق پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد
 46- حکم تصویب موضوع پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد
 47- برگه اعلان برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد
 48- راهنماي نگارش و تدوين پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد
 49- فرم ارزیابی دفاع ازپايان‌نامه كارشناسی‌ارشد
 50- فرم ارزيابي مديريت پژوهش پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد
 51- فرم ارزیابی مستندات پژوهشی پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد
 << صفحه قبلي   [1 2 3 ]   صفحه بعدی >>