فرم‌ها


 
فرم های دانشگاهbulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: فرم مجوز دفاع مشترک 93
فرم شماره 2: سمینار ارشد کارشناسی ارشد 4
فرم شماره 3: سمینار دکترا دکتری 3
فرم شماره 4: تقاضانامه تبدیل شیوه تحصیلی مشترک 1فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: آمادگی دفاع از رساله دکتری دکتری 56
فرم شماره 10: مشخصات دانشجویان ایرانی جهت ارائه مقاله در مجامع علمی به خارج از کشور دکتری 7
فرم شماره 11: فرم گزارش علمی از شرکت در مجمع علمی بین‌المللی خارج از کشور دکتری 4
فرم شماره 2: تقاضای تعیین/ حذف استاد راهنمای دوم رساله دکتری دکتری 20
فرم شماره 3: تقاضای تعیین/ حذف استاد مشاور رساله دکتری دکتری 27
فرم شماره 4: تقاضای تغییرعنوان رساله دکتری دکتری 8
فرم شماره 5: درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع دکتری 55
فرم شماره 6: برگه صورتجلسه سمینار شش ماهه دکتری 81
فرم شماره 7: صورتجلسه پیش دفاع رساله دکتری دکتری 55
فرم شماره 8: طرح تحقیق (پروپزال) رساله دکتری دکتری 121
فرم شماره 9: دفاع از موضوع پیشنهادی رساله دکتری دکتری 76
فرم شماره 1: تقاضای تعیین/حذف استاد راهنمای دوم پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 21
فرم شماره 2: تقاضای تعیین/حذف استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 32
فرم شماره 3: تقاضای تغییر عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 24
فرم شماره 4: طرح تحقیق (پروپزال) پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 225
فرم شماره 5: ارائه گزارش شفاهی پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 108
فرم شماره 1: شیوه‌نامه تدوین رساله و پایان‌نامه مشترک 503
فرم شماره 2: فرم بررسی رساله و پایان نامه برای صدورمجوز دفاع - مربوط به اداره پژوهش مشترک 54
فرم شماره 3: فرم بررسی رساله و پایان نامه برای صدور مجوز دفاع - پیوست الف و ب مشترک 50
فرم شماره 4: فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما مشترک 145
فرم شماره 5: دستورالعمل شرکت در همایش ها / کارگاههای دانشجویان (جدید بهمن 93) مشترک 12
فرم شماره 6: برگه درخواست انجام آزمایش با میکروسکوپ الکترونی مشترک 5
فرم شماره 7: فرم استفاده از امکانات آزمایشگاهی بین دانشکده‌ای مشترک 34
فرم شماره 8: فرم پرسشنامه ایمنی آزمایشگاه‌ مشترک 12
فرم شماره 9: صورت ریز هزینه های مصرفی مشترک 39
فرم شماره 10: راهنمای هزینه کرد مشترک 24
فرم شماره 11: فرم صورتجلسه مشترک 50
فرم شماره 12: فرم قرارداد مشترک 10
فرم شماره 13: فرم هزینه کرد  مشترک 46
فرم شماره 14: فرم بررسی رساله و پایان نامه برای صدورمجوز تکثیر پس از دفاع مشترک 100
فرم شماره 15: فرم انتخاب پایان نامه/ رساله برتر دانشجویی مشترک 18
فرم شماره 16: فرم تسویه حساب با دانشکده و اداره پژوهش مشترک 143
فرم شماره 17: درخواست درج اطلاعات دفاعیه مشترک 241
فرم شماره 18: مجوز شروع به کار دانشجو مشترک 37