فرم‌ها


 
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
کار برگ نظر خواهی ازدانش آموختگان دانش‏ آموخته 24
فرم ارتقاء مشترک 27
کار برگ نظر خواهی از دانشجویان مشترک 26
کاربرگ نظم و انضباط مشترک 16
کاربرگ نظر خواهی از مدیرگروه هیات علمی 25
کاربرگ کارگروه جذب نخبگان (فارسی ) هیات علمی 20
کاربرگ کارگروه جذب نخبگان ( انگلیسی) هیات علمی 10