حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


غلامحسین غلامحسین زاده
معاون اداری و مالی


میریلا احمدی
معاون پژوهشی


عیسی متقی زاده
معاون آموزشی


سید مسعود موسوی شفائی

مدیران گروه‌ها


مطالعات زنان


هاجر آذری
روانشناسی


پرویز آزادفلاح
تربيت بدنی


محمد احسانی
روابط بین‌الملل


محسن اسلامی
جغرافيا و برنامه‌ریزی شهری


عبدالرضا رکن الدین افتخاری
جغرافيا و برنامه‌ریزی روستایی


عبدالرضا رکن الدین افتخاری
زبان و ادبيات فارسی


سعید بزرگ بیگدلی
آموزش زبان انگليسی


سید ضیاءالدین تاج‌الدین
جامعه شناسی


علی محمد حاضری
جغرافیای سیاسی


محمدرضا حافظ نیا
فلسفه، حکمت و منطق


داود حسینی چفلی
علوم قرآن و حديث


کاوس روحی برندق
علوم تربيتی


سیدمهدی سجادی
جغرافیای طبیعی


سیاوش شایان
علوم سياسی


شهروز شریعتی
سنجش از راه دور


محمد شریفی کیا
تاريخ


مقصود علی صادقی گندمانی
زبان فرانسه


محمود رضا گشمردی
زبان‌شناسی


ارسلان گلفام
زبان روسی


محمدرضا محمدی
زبان و ادبيات عرب


فرامرز میرزائی
دروس مدرسی


ناصر نیکوبخت
باستان شناسی


حامد وحدتی نسب