فرم‌ها


 
فرم های دانشگاهbulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: صورتجلسه ارزیابی جامع دکتری دکتری 114
فرم شماره 2: صورتجلسه آزمون کتبی ارزیابی جامع دکتری 43
فرم شماره 3: فرم درخواست تغییر برنامه درسی مشترک 14
فرم شماره 5: فرم انصراف از تحصیل مشترک 49
فرم راه اندازی رشته جدید هیات علمی 7
فرم تایید صلاحیت مدرس مدعو هیات علمی 18
فرم درخواست مهمانی مشترک 7
درخواست تمدید تحصیلی اول کارشناسی ارشد 14
فرم درخواست تمدید تحصیلی دوم کارشناسی ارشد 18
فرم درخواست تمدید تحصیلی دانشجویان دکتری دکتری 32فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: قرارداد فوق دکتری دکتری 51
فرم شماره 2: برگه پشتیبانی از طرح پذیرش دانشجویان دکتری برای عناوین اعلام شده در جراید دکتری 17
فرم شماره 3: فرم اعلان زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی به منظور پذیرش دانشجویان دکتری دکتری 11
فرم شماره 3: اعلان برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد 130
فرم شماره 1: برگه درخواست حق التالیف مقاله مشترک 59
فرم شماره 2: برگ درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی مشترک 72
فرم شماره 3: مشخصات اساتید ، دانشجویان و کارکنان ، جهت تحصیل/ آموزش/ فرصت مطالعاتی به خارج از کشور مشترک 44
فرم شماره 4: برگه چکیده فرصت مطالعاتی مشترک 50
فرم شماره 5: مدارک لازم جهت تسویه حساب فرصت مطالعاتی مشترک 36
فرم شماره 6: گزارش سالانه پیشرفت کار برنامه های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس مشترک 40
فرم شماره 7: گزارش سه‌ماهه پیشرفت کار طرحهای پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس مشترک 172
فرم شماره 8: کاربرگ تقاضای صدور معرفی نامه همکار تحقیقاتی مشترک 15
فرم شماره 9: برگه درخواست پرداخت حق‌التالیف مخصوص دانشجویان مشترک 31
فرم شماره 10: فرم دریافت حق عضویت در انجمنهای علمی ـ تخصصی داخل و خارج کشور مشترک 13
فرم شماره 12: فرم گزارش سه ماهه مشترک 483
فرم شماره 16: فرم مقالات مستخرج از پایان‌نامه/ رساله دانشجویان مشترک 136
فرم شماره 17: فرم انتخاب پایان‌نامه/ رساله برتر دانشجویی مشترک 85
فرم شماره 19: فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما مشترک 96
فرم شماره 20: نمونه حاشیه بندی صفحات شروع هر فصل پایان نامه/ رساله مشترک 219
مشخصات کارکنان ایرانی جهت ارائه مقاله در مجمع علمی خارج از کشور هیات علمی 8
فرم دریافت حق عضویت در انجمنهای علمی – تخصصی داخل و خارج کشور هیات علمی 7
فرم گزارش علمی از شرکت در مجمع علمی بین‌المللی خارج از کشور هیات علمی 5
برگه درخواست اعضای هیات علمی در خصوص دوره های آموزشی-تحقیقاتی کوتاه مدت هیات علمی 3
برنامه پژوهشی میان مدت اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی 8
درخواست شرکت در کارگاههای خارج از کشور هیات علمی 7
فرم طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد(12 آبان 1397) کارشناسی ارشد 561
فرم طرح تحقیق رساله دکتری (12 آبان 1397) دکتری 318
فرم هزينه كرد پشتيباني پايان‌نامه‌/ رساله ( 15 دی 1397) مشترک 64
آيين نامه چاپ پايان‌نامه (رساله‌)هاي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس‌ ( 17 دی 1397) مشترک 223
آيين‌نامه حق مالكيت مادي و معنوي در مورد نتايج پژوهشهاي علمي دانشگاه تربيت مدرس ( 17 دی 1397) مشترک 116
برگه صورتجلسه پيش‌دفاع دانشجويان دكتري (17 دی 1397) دکتری 102
برگه صورتجلسه سمينار شش ماهه (17 دی 1397) دکتری 158
فرم صدور مجوز همکار تحقیقاتی در آزمایشگاه (17 دی 1397) مشترک 13
فرم شماره 4 : صورت جلسه ارائه شفاهی گزارش پایان نامه کارشناسی ارشد (18 اردیبهشت 1398) کارشناسی ارشد 132