افراد


 
 • زهره ابراهیمی
 • کارشناس تسویه حساب
 • 4055
 • اقدس اکبری
 • کارشناس مسئول گروه اطلاع رسانی
 • 3223
 • مریم امام وردی
 • کارشناس بخش مرجع
 • 3264
 • مرتضی جانجانی
 • کارمند بخش امانت
 • 3792
 • بهنام جهانگیری
 • کارشناس بخش امانت
 • 3244
 • منصوره حدادی
 • کارشناس بخش امانت
 • 3792
 • سید خسرو حسینی
 • کارشناس فهرست نویسی
 • 3213
 • محمد دانشور
 • کارشناس گروه اطلاع رسانی
 • 3794
 • شهلا راهی
 • کارشناس بخش امانت
 • 4104
 • سیده زهرا روتن
 • رئیس گروه دیداری شنیداری
 • 3278
 • مهناز ریزان
 • کارشناس مسئول گروه اطلاع رسانی
 • 3253
 • لیلا سپاهی
 • کارشناس سفارش منابع اطلاعاتی
 • 3269
 • بهرام سجادی
 • جمعدار
 • 3798
 • مسعود سمیاری
 • کارشناس بخش مرجع
 • 4101
 • محمد علی شریفی راد
 • فیلمبردار
 • 3271
 • مهرانگیز صابر
 • کارمند آماده سازی کتاب
 • 4055
 • فاطمه عابدی
 • کارشناس فهرست نویسی
 • 4055
 • مهری علیزاده
 • کارشناس گروه سفارشات
 • 3269
 • زهرا کاظمی شمامی
 • رئیس گروه خدمات کتابداری
 • 3211
 • نفیسه کریمی
 • رئیس گروه پشتیبانی نرم افزار و سخت افزار
 • 3222
 • معصومه محمدی
 • کارشناس فهرست نویسی
 • 4055
 • منیره مسلمی
 • کارمند گروه دیداری و شنیداری
 • 3278
 • مریم ملک
 • کارشناس گروه پشتیبانی نرم افزار و سخت افزار
 • سمانه مهدیان رئوف
 • کارشناس مسئول بخش امانت
 • 3291
 • فاطمه نعیمی طالقانی
 • کارشناس نمایه سازی
 • 4055
 • رسول هوشمند
 • مدیر داخلی
 • 3217