متن کامل خبر


 
تعداد و اسامی کاندیداهای شورای صنفی دانشجویان

خلاصه خبر: تعداد 23 نفر از داوطلبین عضویت در شورای صنفی تایید صلاحیت شدند.

اسامی داوطلبین تایید صلاحیت شده شورای صنفی دانشجویان به شرح ذیل می‌باشد:

 1. 9760821001، احمدی،فاطمه، مهندسی مواد، ارشد
 2. 9662191003، اسدی، عرفان، مهندسی شيمی، ارشد
 3. 9610641002، اسدی، محمد، سنجش از دور، ارشد
 4. 9663031001، امامی، محمد، مهندسی عمران، ارشد
 5. 9751451003، ايسپره، فاطمه، زيست شناسی گياهی، ارشد
 6. 9610501001، باقدم، منصور، روابط بين الملل، ارشد
 7. 9765621003، تيزمغزنژاد، محمد، مهندسی مكانيک، ارشد
 8. 9763301004، جلايی خالدی، ميلاد، مهندسی عمران، ارشد
 9. 9710552001، حاجی حسينی گزستانی، راحله، روانشناسی، دكتری
 10. 9710281003، رضايان قيه باشی، احمد، جغرافيا و برنامه ريزی روستايی، ارشد
 11. 9770211003، روشن، پيام، برنامه ريزی منطقه ای، ارشد
 12. 9630092002، روشن ضمير، حبيب اله، علوم دامی، دكتری
 13. 9710391010، شجاعی، مهدی، آب و هواشناسی، ارشد
 14. 9660821007، شريفی، عماد، مهندسی مواد، ارشد
 15. 9770651011، شيرخان، يگانه، طراحی شهری، ارشد
 16. 9670011008، عرفانی زابلی، رضا، ادبيات نمايشی، ارشد
 17. 9765631018، فروغی، علی، مهندسی مكانيک، ارشد
 18. 9760491006، كوهزادی چگنی، ميثم    ، مهندسی معدن، ارشد
 19. 9660811005، گيوه فروشها، علی، مهندسی مواد، ارشد
 20. 9760551011، مرادزاده، محمدعلی، مهندسی معدن، ارشد
 21. 9520172004، ملكی، بهمن، انگل شناسی پزشكی، دكتری
 22. 9610661006، هادی، فاطمه، زبان و ادبيات فارسی، ارشد
 23. 9760551015، هاشمی، سيدحسين، مهندسی معدن، ارشد

نکته: دانشجویانی که اسامی آنان در لیست فوق نمی‌باشد می‌توانند، طبق شیوه‌نامه اجرایی شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور (مصوب 95/03/11) اعتراض خود را بصورت کتبی در روز شنبه مورخ 97/10/08  و در ساعات اداری (8 تا 15) به ساختمان خوارزمی، طبقه اول، اتاق 101 تحویل دهند.

5 دی 1397 / تعداد نمایش : 1265