افراد


 
  • ناصر دارابی
  • رییس اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
  • 3112
  • علی روکا
  • متصدی امور دفتری
  • 4186
  • سید حسن علیپور
  • کارشناس مسئول امور دانشجویی دانشجویان شاهد و ایثاگر
  • 3146