متن کامل خبر


 
برگزاری نخستین جلسه مجازی کارگروه ناظر بر نشریات دانشگاهی در دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه خبر: بیست و ششمین جلسه کارگروه ناظر بر نشریات دانشگاهی در دانشگاه تربیت‌مدرس به صورت مجازی تشکیل و با صدور مجوز برای سه نشریه دانشجویی و یک نشریه دانشگاهی، موافقت شد.

اعطای مجوز به سالنامه‌های «برقکام»، به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق و کامپیوتر، «علم و فناوری نانومواد» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی نانوفناوری، «نقاشی ایرانی» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی نقاشی ایرانی و همچنبن گاهنامه «مطالعات آفریقا» به صاحب‌امتیازی مرکز مطالعات آفریقای دانشگاه تربیت‌مدرس، از مصوبات این جلسه بود.
 
در این جلسه که از ساعت 14 تا 15 روز 31 خرداد برگزار شد، همچنین مقرر شد از این پس با توجه به فرایند ثبت نشریات دانشگاهی در سامانه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، شورای مرکزی انجمن‌های علمی دانشجویی و کانون‌هایی که صاحب امتیازی یک نشریه را بر عهده دارند، سالانه نسبت به معرفی مدیرمسئول و سردبیر خود به معاونت فرهنگی و اجتماعی، اقدام کنند.    
 
4 تیر 1399 / تعداد نمایش : 126