متن کامل خبر


 
کارگاه سنجش از دور و GIS در مطالعات سیستماتیک اکولوژیک

خلاصه خبر: انجمن علمی دانشجویی زیست گیاهی کارگاهی با عنوان " کارگاه سنجش از دور و GIS در مطالعات سیستماتیک اکولوژیک" در دانشگاه برگزار کرد.

در این کارگاه که از چهارم اردی‌بهشت آغاز و طی ده جلسه برگزار شد، آشنایی با مفاهیم اصلی کشت بافت گیاهی و روش های نوین در کشت بافت گیاهی، کشت سلول های گیاهی در سیستم های جامد و سوسپانسیون سلولی، چگونکی القای سلولهای گیاهی برای تولید متابولیت های ثانویه، روش های تیمار شیمیایی و فیزیکی سلولهای گیاهی و انتقال سلول های گیاهی از محیط جامد به محیط جامد و از محیط مایع به محیط مایع آموزش داده شد.

25 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 3112