متن کامل خبر


 
انتشار دومین شماره دوفصلنامه فرانسوی زبان Didactra

خلاصه خبر: دومین شماره دو فصلنامهDidactra با صاحب امتیازی انجمن علمی-دانشجویی زبان فرانسه منتشر شد

هنرهای آشپزی ایرانی در زبان فرانسه، کاربرد استراتژی‌های یادگیری در فراگیری زبانی دیگر، بررسی واقعیت‌ نمایی در رباعیات خیام و مائده‌های آندره ژید و گزارش فعالیت‌های انجمن علمی دانشجویی زبان فرانسه از مهترین عناوین منتشر شده در این شماره است.

لازم به ذکر است که این نشریه با مدیر مسئولی فاطمه خموش و سردبیری سارا سدیدی در 85 صفحه سیاه و سفید به دو زبان فارسی و فرانسوی چاپ شده است.

3 مهر 1396 / تعداد نمایش : 2000