متن کامل خبر


 
انتشار سومین شماره دوفصلنامه فرانسوی زبان Didactra

خلاصه خبر: سومین شماره دو فصلنامه Didactra با صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی زبان فرانسه منتشر شد.

تأثیر اسناد آموزشی واقعی در انتقال فرهنگ زبانی، مهارت‌های حرفه‌ای و شخصی آموزگاران زبان خارجی، انگیزه بخشی به زبان آموزان برای شرکت درفرآیند یادگیری با تاکید بر مهارت شفاهی در کلاس و گزارش فعالیت‌های انجمن علمی دانشجویی زبان فرانسه از مهترین عناوین منتشر شده در این شماره است. لازم به ذکر است که این نشریه با مدیر مسئولی فاطمه خموش و سردبیری سیده یاسمین سجادی در65 صفحه سیاه و سفید به دو زبان فارسی و فرانسوی چاپ شده است.

15 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 991