تسهیلات بیمه


 

bullet مدارك مورد نياز به منظور صدور دفترچه خدمات درمانی

 1. برگه صدور اوليه با مهر وامضاء مديريت امور اداری و امور مالی اطلاعات مندرج در اين فرم بايد كاملاً خوانا، بدون خط خوردگی و بطور كامل تنظيم گردد، به فرم‌های ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 2. فتوكپی صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست
 3. فتوكپی صفحه اول شناسنامه افراد خانواده
 4. تصوير اولين فيش حقوقی
 5. تصوير اولين حكم استخدامی (رسمی آزمايشی)
 6. يك قطعه عكس
 7. مبلغ 2000 ريال بابت صدور هر جلد دفترچه
 8. ارائه كد پستی
 9. ارائه كپی كارت ملی توجه داشته باشيد بعد از دريافت دفترچه، كد بيمه درمانی مندرج در صفحات دفترچه به‌عنوان شماره شناسايی بيمه شده می‌باشد. آن را يادداشت و در مراجعات بعدی به سازمان برای دسترسی به پرونده درمانی خود، از آن استفاده نماييد.

bullet نحوه تمديد و تعويض دفاتر خدمات درمانی

با توجه به تغيير نحوه تعويض دفاتر بيمه خدمات درمانی، به اطلاع می‌رساند از اول بهمن 1380 فرم پايان دفترچه ها به صفحه اول منتقل شده لذا لازم است هنگام تعويض، ابتدا اصل دفترچه را ممهور به مهر مديريت امور مالی نموده سپس آن را به همراه يك قطعه عكس و فيش حقوقی جاری و 2000 ريال وجه نقد به اداره رفاه تحويل نماييد. فرزندان تحت كفالت با سن بيش از 20 سال می‌بايست از محل تحصيل خود گواهی دريافت و آن را ضميمه مدرك فوق نمايند.


bullet مدارك مورد نياز به منظور صدور دفترچه خدمات درمانی المثنی

 1. دريافت و تكميل فرم اوليه از اداره رفاه كاركنان به همراه تأييديه امور مالی مبنی بر پرداخت حق بيمه توسط بيمه شده. اطلاعات مندرج در اين فرم بايد كاملاً خوانا، بدون خط خوردگی و بطور كامل تنظيم گردد، به فرم هاي ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 2. پرداخت مبلغ 2000 ريال بعنوان هزينه صدور دفترچه المثنی
 3. تصوير آخرين فيش حقوقی
 4. ارائه كد بيمه درمانی
 5. ارائه مدارك به اداره بميه گری و تحويل بعد از سه ماه

bulletمدارك لازم جهت صدور دفترچه تأمين اجتماعی

 1. تكميل فرم اوليه اطلاعات مندرج در اين فرم بايد كاملاً خوانا، بدون خط خوردگی و بطور كامل تنظيم گردد، به فرم‌های ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 2. فتوكپي صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست و فتوكپی صفحه اول افراد خانواده
  * چون فهرست‌های حق بيمه با يك‌ماه تاخير به سازمان تأمين اجتماعی ارسال می‌گردد و ليست موجود در اداره رفاه مربوط به ماه قبل می‌باشد،‌ مستخدم جديد حتماً می‌بايست بعد از دريافت فيش حقوقی و با اطمينان از اينكه نام وی در فهرست اسامی بيمه شدگان تأمين اجتماعی قرار گرفته، به اداره رفاه مراجعه نمايد.
 3. يك قطعه عكس از سرپرست و يك قطعه از ساير افراد خانواده
  * توجه داشته باشيد بعد از دريافت شماره دفترچه بيمه شده اصلی و شماره سريال دفترچه مندرج در صفحات دفترچه به‌عنوان شماره شناسايی بيمه شده است، آن را يادداشت و در مراجعات بعدی به سازمان براي دسترسی به پرونده درمانی خود، از آن استفاده كنيد. *فرزندان تحت كفالت با سن بيش از 20 سال می‌بايست از محل تحصيل خود گواهی دريافت و آن را ضميمه مدارك فوق نمايند. فرزندان اناث با ارائه اصل شناسنامه و كپی صفحه اول و دوم شناسنامه بلامانع می‌باشد.

bullet نحوه تمديد و تعويض دفاتر تامين اجتماعی

 • پس از اتمام برگه‌های دفترچه،‌ اصل دفترچه را به مسئول امور بيمه اداره رفاه كاركنان تحويل نماييد. در صورتی كه دفترچه بيمه نياز به تمديد داشته باشد، مأمور بيمه اداره رفاه با توجه به مراجعه روزهای يكشنبه و سه شنبه به شعبه 13، دفاتر را همان روز آماده و همكاران محترم می‌توانند بعد از ساعت 13:30 جهت تحويل مراجعه نمايند.
 • در صورتی كه دفترچه بيمه نياز به تعويض داشته باشد، اصل دفترچه را برای صدور دفترچه جديد به مأمور بيمه تحويل دهيد.
  * چون سازمان تأمين اجتماعی با شركت‌های چاپ خارج از سازمان قرارداد منعقد نموده است، بنابراين با تحويل دفاتر تعويضی به شعبه 13، حداقل 5 روز طول خواهد كشيد تا دفترچه جديد حاضر شود. لذا توجه داشته باشيد در صورتی كه دچار بيماری منجر به مراجعه به بيمارستان و پزشك نشده ايد، قبلاً با اين موضوع اهتمام داشته باشيد.
  *فرزندان تحت كفالت با سن بيش از 22 سال می‌بايست از محل تحصيل خود گواهی دريافت و آن را ضميمه دفترچه نمايند. فرزندان اناث با ارائه اصل شناسنامه و كپي صفحه اول و دوم شناسنامه بلامانع می‌باشد.

bulletمدارك لازم براي صدور دفترچه تأمين اجتماعي المثني

 1. ارائه اصل شناسنامه
 2. واريز و ارائه مبلغ 102000ريال بحساب بانك رفاه كارگران ميدان انقلاب- بانك رفاه كارگران

* لازم به ذكر است واريز فيش به عهده صاحب دفترچه است.
در حال حاضر دانشگاه تربيت مدرس جهت رفاه بيشتر كاركنان در جهت سلامت، آنها را تحت پوشش بيمه تكميلي ایران قرار داده است.


bulletنکات مهم بیمه‌ای (تامین اجتماعی و خدمات درمانی)

 1. ارائه فیش حقوقی جدید بیمه شده اصلی برای دفترچه‌های بیمه خدمات درمانی(صدور، تعویض، تمدید و ...) الزامیست.
 2. ارائه اصل شناسنامه برای فرزندان بالای 16 سال الزامیست.
  • به منظور جلوگیری از مشکلات بیمه ای، خواهشمند است در هنگام :
  • انتقال، استعفا، مأموریت، بازنشستگی
  • مرخصی بدون حقوق، مرخصی استعلاجی
  • ازدواج و طلاق فرزندان
  • فوت افراد تحت تکفل

و هرگونه تغییرات استخدامی و بیمه‌ای، حتماً به اداره رفاه اطلاع دهید.

bullet نشانی دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد با بیمه خدمات درمانی