آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
آب و هواشناسي منوچهر فرج زاده اصل آب و هواشناسی ماهواره ای استاد مشاهده مشاهده
آب و هواشناسي يوسف قويدل رحيمي آب و هوا شناسی دانشيار مشاهده مشاهده
آموزش زبان انگليسي رامين اكبري آموزش زبان انگلیسی دانشيار مشاهده مشاهده
آموزش زبان انگليسي رضا غفارثمر آموزش زبان انگلیسی دانشيار مشاهده مشاهده
آموزش زبان انگليسي غلامرضا كياني آموزش زبان انگلیسی دانشيار مشاهده مشاهده
آموزش زبان انگليسي محمد مومنيان آموزش زبان انگلیسی استاديار مشاهده مشاهده
آموزش زبان روسي ميريلا احمدي آموزش زبان روسی دانشيار مشاهده مشاهده
آموزش زبان روسي هادي بهارلو زبان روسی استاديار مشاهده مشاهده
آموزش زبان روسي محبوبه علياري شوره دلي زبان روسی استاديار مشاهده مشاهده
آموزش زبان روسي آبتين گل كار ادبیات روسی استاديار مشاهده مشاهده
آموزش زبان روسي محمدرضا محمدي زبان و ادبیات روسی دانشيار مشاهده مشاهده
آموزش زبان فرانسه روح اله رحمتيان آموزش زبان فرانسه دانشيار مشاهده مشاهده
آموزش زبان فرانسه حميدرضا شعيري نشانه- معناشناسی استاد مشاهده مشاهده
آموزش زبان فرانسه پريوش صفا زبانشناسی مقابله ای در حیطه کنشهای بیانی دانشيار مشاهده مشاهده
آموزش زبان فرانسه محمود رضا گشمردي آموزش زبان فرانسه با رویکرد شناختی دانشيار مشاهده مشاهده
آموزش زبان فرانسه رويا لطافتي ادبیات فرانسه و ادبیات تطبیقی دانشيار مشاهده مشاهده
باستان شناسي - پيش از تاريخ سيدمهدي موسوي كوهپر باستانشناسي- دوران تاریخی دانشيار مشاهده مشاهده
باستان شناسي - پيش از تاريخ جواد نيستاني باستانشناسی دانشيار مشاهده مشاهده
باستان شناسي - پيش از تاريخ عليرضا هژبري نوبري باستانشناسي - دوران تاريخي استاد مشاهده مشاهده
باستان شناسي - پيش از تاريخ حامد وحدتي نسب انسان شناسی پیش از تاریخ دانشيار مشاهده مشاهده
تاريخ - بعد از اسلام سيدهاشم آقاجري تاریخ- ایران دوره اسلامی استاديار مشاهده مشاهده
تاريخ - بعد از اسلام فاطمه جان احمدي تاریخ- اسلام دانشيار مشاهده مشاهده
تاريخ - بعد از اسلام مقصود علي صادقي گندماني تاریخ- ایران دوره اسلامی دانشيار مشاهده مشاهده
تاريخ - تاريخ اسلام سيدهاشم آقاجري تاریخ- ایران دوره اسلامی استاديار مشاهده مشاهده
تاريخ - تاريخ اسلام فاطمه جان احمدي تاریخ- اسلام دانشيار مشاهده مشاهده
تاريخ - تاريخ اسلام مقصود علي صادقي گندماني تاریخ- ایران دوره اسلامی دانشيار مشاهده مشاهده
تكنولوژي آموزشي جواد حاتمي علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی- طراحی آموزشی دانشيار مشاهده مشاهده
تكنولوژي آموزشي ابراهيم طلائي علوم تربیتی- تحقیقات تربیتی استاديار مشاهده مشاهده
تكنولوژي آموزشي هاشم فردانش روانشناسی و تکنولوژی آموزشی دانشيار مشاهده مشاهده
جامعه شناسي - جامعه شناسي سياسي محمد علي خليلي اردكاني جامعه شناسی استاديار مشاهده مشاهده
جامعه شناسي - جامعه شناسي سياسي محمد رضائي مطالعات فرهنگی استاديار مشاهده مشاهده
جامعه شناسي - جامعه شناسي سياسي علي ساعي جامعه شناسی سیاسی دانشيار مشاهده مشاهده
جامعه شناسي - جامعه شناسي سياسي عليرضا شجاعي زند جامعه شناسی دانشيار مشاهده مشاهده
جغرافيا و برنامه ريزي شهري سيدعلي علوي جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاديار مشاهده مشاهده
جغرافيا و برنامه ريزي شهري صفر قائد رحمتي جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاديار مشاهده مشاهده
جغرافيا و برنامه ريزي شهري ابوالفضل مشكيني جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشيار مشاهده مشاهده
جغرافياي سياسي زهرا احمدي پور جغرافیای سیاسی استاد مشاهده مشاهده
جغرافياي سياسي سيروس احمدي نوحداني جغرافیای سیاسی استاديار مشاهده مشاهده
جغرافياي سياسي محمدرضا حافظ نيا جغرافیای سیاسی استاد مشاهده مشاهده
جغرافياي سياسي ابراهيم رومينا جغرافیای سیاسی استاديار مشاهده مشاهده
روابط بين الملل محسن اسلامي روابط بین الملل استاديار مشاهده مشاهده
روابط بين الملل محمدحسين جمشيدي روابط بین الملل استاديار مشاهده مشاهده
روابط بين الملل سيد مسعود موسوي شفائي روابط بین الملل دانشيار مشاهده مشاهده
روانشناسي پرويز آزادفلاح روانشناسی دانشيار مشاهده مشاهده
روانشناسي ماريايوجينيا آگيلامرجن روانشناسی استاد مشاهده مشاهده
روانشناسي مريم اسماعيلي نسب روانشناسی استاديار مشاهده مشاهده
روانشناسي كاظم رسول زاده طباطبائي روانشناسی دانشيار مشاهده مشاهده
زبان شناسي فردوس آقاگل زاده سيلاخور زبان شناسی همگانی استاد مشاهده مشاهده
زبان شناسي سحر بهرامي خورشيد زبان شناسی همگانی استاديار مشاهده مشاهده
زبان شناسي عاليه كردزعفرانلوكامبوزيا زبان شناسی همگانی دانشيار مشاهده مشاهده
زبان شناسي ارسلان گلفام زبان شناسی همگانی دانشيار مشاهده مشاهده
زبان و ادبیات فارسی حسینعلی قبادی زبان و ادبیات فارسی استاد مشاهده مشاهده
زبان و ادبیات فارسی سعید بزرگ بیگدلی زبان و ادبیات فارسی دانشیار مشاهده مشاهده
زبان و ادبیات فارسی غلامحسین غلامحسین زاده زبان و ادبیات فارسی استاد مشاهده مشاهده
زبان و ادبیات فارسی ناصر نیکوبخت زبان و ادبیات فارسی استاد مشاهده مشاهده
زبان و ادبيات فارسي سعيد بزرگ بيگدلي زبان و ادبيات فارسي دانشيار مشاهده مشاهده
زبان و ادبيات فارسي غلامحسين غلامحسين زاده زبان و ادبيات فارسي استاد مشاهده مشاهده
زبان و ادبيات فارسي حسينعلي قبادي زبان و ادبيات فارسي استاد مشاهده مشاهده
زبان و ادبيات فارسي ناصر نيكوبخت زبان و ادبيات فارسي استاد مشاهده مشاهده
زبان وادبيات عربي خليل پرويني زبان و ادبیات عربی(گرایش ادبیات) استاد مشاهده مشاهده
زبان وادبيات عربي كبري روشن فكر زبان و ادبیات عربی دانشيار مشاهده مشاهده
زبان وادبيات عربي عيسي متقي زاده زبان و ادبیات عربی دانشيار مشاهده مشاهده
زبان وادبيات عربي فرامرز ميرزائي زبان و ادبیات عربی استاد مشاهده مشاهده
زبان وادبيات عربي هادي نظري منظم زبان وادبیات عربی استاديار مشاهده مشاهده
سنجش از دور و سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي محمد شريفي كيا سنجش از دور (کاربرد در مخاطرات زمین) دانشيار مشاهده مشاهده
سنجش از دور و سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي علي شمس الديني سنجش از دور استاديار مشاهده مشاهده
سنجش از دور و سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي محمدحسن قاسميان يزدي مخابرات- سيستم استاد مشاهده مشاهده
سنجش از دور و سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي جلال كرمي مهندسی نقشه برداری- سنجش اطلاعات مکانی استاديار مشاهده مشاهده
سنجش از دور و سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي علي جعفر موسيوند سنجش از دور کمی استاديار مشاهده مشاهده
علوم سياسي - انديشه هاي سياسي ابوالفضل شكوري فلسفه و فقه سیاسی دانشيار مشاهده مشاهده
علوم سياسي - انديشه هاي سياسي مسعود غفاري علوم سیاسی- مطالعات ایران دانشيار مشاهده مشاهده
علوم سياسي - انديشه هاي سياسي حاتم قادري فلسفه سیاسی استاديار مشاهده مشاهده
علوم سياسي - انديشه هاي سياسي عباس منوچهري باغبادراني علوم سیاسی / فلسفه سیاسی / اندیشه شناسی استاد مشاهده مشاهده
علوم سياسي - مسائل ايران ابوالفضل شكوري فلسفه و فقه سیاسی دانشيار مشاهده مشاهده
علوم سياسي - مسائل ايران مسعود غفاري علوم سیاسی- مطالعات ایران دانشيار مشاهده مشاهده
علوم سياسي - مسائل ايران حاتم قادري فلسفه سیاسی استاديار مشاهده مشاهده
علوم سياسي - مسائل ايران عباس منوچهري باغبادراني علوم سیاسی / فلسفه سیاسی / اندیشه شناسی استاد مشاهده مشاهده
علوم شناختي - زبانشناسي فردوس آقاگل زاده سيلاخور زبان شناسی همگانی استاد مشاهده مشاهده
علوم شناختي - زبانشناسي سحر بهرامي خورشيد زبان شناسی همگانی استاديار مشاهده مشاهده
علوم شناختي - زبانشناسي عاليه كردزعفرانلوكامبوزيا زبان شناسی همگانی دانشيار مشاهده مشاهده
علوم شناختي - زبانشناسي ارسلان گلفام زبان شناسی همگانی دانشيار مشاهده مشاهده
علوم قرآن و حديث علي حاجي خاني علوم قرآن و حدیث - زبان و ادبیات عربی دانشيار مشاهده مشاهده
علوم قرآن و حديث كاوس روحي برندق فقه و اصول - مدرسی معارف (مبانی نظری) دانشيار مشاهده مشاهده
علوم قرآن و حديث نهله غروي نائيني علوم قرآن و حدیث استاد مشاهده مشاهده
علوم قرآن و حديث نصرت نيل ساز عاوم قرآن و حدیث استاديار مشاهده مشاهده
فلسفه - منطق سيدمحمدعلي حجتي فلسفه- منطق دانشيار مشاهده مشاهده
فلسفه - منطق داود حسيني چفلي فلسفه – منطق استاديار مشاهده مشاهده
فلسفه - منطق لطف اله نبوي فلسفه- منطق استاد مشاهده مشاهده
فلسفه تعليم و تربيت محسن ايماني نائيني فلسفه تعلیم و تربیت دانشيار مشاهده مشاهده
فلسفه تعليم و تربيت سيدمهدي سجادي فلسفه تعلیم و تربیت استاد مشاهده مشاهده
فلسفه تعليم و تربيت عليرضا صادق زاده قمصري فلسفه تعلیم و تربیت استاديار مشاهده مشاهده
فيزيولوژي ورزشي حميد آقاعلي نژاد فيزيولوژي ورزشی دانشيار مشاهده مشاهده
فيزيولوژي ورزشي رضا قراخانلو فيزيولوژي ورزشی استاد مشاهده مشاهده
مديريت ورزشي محمد احساني مدیریت ورزشی استاد مشاهده مشاهده
مديريت ورزشي هاشم كوزه چيان مدیریت ورزشی استاد مشاهده مشاهده
مطالعات زنان - حقوق زن در اسلام هاجر آذري مطالعات زنان استاديار مشاهده مشاهده
مطالعات زنان - حقوق زن در اسلام طوبي شاكري فقه و حقوق جزا استاديار مشاهده مشاهده
مطالعات زنان - حقوق زن در اسلام عزت السادات ميرخاني فقه و اصول و حقوق اسلامی استاديار مشاهده مشاهده