آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
بيوشيمي رضا حسن ساجدي بيوشيمي دانشيار مشاهده مشاهده
بيوشيمي صادق حسن نيا بيوشيمي دانشيار مشاهده مشاهده
بيوشيمي سامان حسينخاني بيوشيمي استاد مشاهده مشاهده
بيوشيمي خسرو خواجه بيوشيمي استاد مشاهده مشاهده
بيوشيمي بهاره دبير منش بيوشيمي استاديار مشاهده مشاهده
بيوشيمي فرنگيس عطايي بيوشيمي استاديار مشاهده مشاهده
بيوشيمي منوچهر ميرشاهي بيوشيمي دانشيار مشاهده مشاهده
بيوفيزيك عبداله اله وردي زیست شناسی بیوفیزیک استاديار مشاهده مشاهده
بيوفيزيك مجيد تقدير بيو فيزيك استاديار مشاهده مشاهده
بيوفيزيك بيژن رنجبر بيوفيزيك استاد مشاهده مشاهده
بيوفيزيك جواد ظهيري بيو فيزيك استاديار مشاهده مشاهده
بيوفيزيك پرويز عبدالمالكي بيو فيزيك استاد مشاهده مشاهده
بيوفيزيك سيدشهريار عرب بيو فيزيك استاديار مشاهده مشاهده
بيوفيزيك حسين نادري منش بيو فيزيك استاد مشاهده مشاهده
ريز زيست فناوري (نانو بيوتكنولوژي) مهرداد بهمنش ژنتيك انسانی – مولکولی استاد مشاهده مشاهده
ريز زيست فناوري (نانو بيوتكنولوژي) الناز تمجيد شبستري نانو بیو تکنولوژی استاديار مشاهده مشاهده
ريز زيست فناوري (نانو بيوتكنولوژي) طاهره توحيدي مقدم نانو بیو تکنولوژی استاديار مشاهده مشاهده
ريز زيست فناوري (نانو بيوتكنولوژي) سامان حسينخاني بيوشيمي استاد مشاهده مشاهده
ريز زيست فناوري (نانو بيوتكنولوژي) خسرو خواجه بيوشيمي استاد مشاهده مشاهده
ريز زيست فناوري (نانو بيوتكنولوژي) بيژن رنجبر بيوفيزيك استاد مشاهده مشاهده
ريز زيست فناوري (نانو بيوتكنولوژي) مجيد صادقي زاده ژنتيك مولكولي- ویروس مولکولی استاد مشاهده مشاهده
ريز زيست فناوري (نانو بيوتكنولوژي) حسين نادري منش بيو فيزيك استاد مشاهده مشاهده
ريز زيست فناوري (نانو بيوتكنولوژي) مريم نيكخواه نانو بيوتكنولوژي دانشيار مشاهده مشاهده
زيست شناسي گياهي - سيستماتيك حسن زارع مايوان اکولوژی استاد مشاهده مشاهده
زيست شناسي گياهي - سيستماتيك فاطمه زرين كمر تکوین دانشيار مشاهده مشاهده
زيست شناسي گياهي - سيستماتيك محسن شريفي فیزیولوژی دانشيار مشاهده مشاهده
زيست شناسي گياهي - سيستماتيك فائزه قناتي فیزیولوژی استاد مشاهده مشاهده
زيست شناسي گياهي - سيستماتيك شاهرخ كاظم پوراوصالو سیستماتیک گیاهی استاد مشاهده مشاهده
زيست شناسي گياهي - فيزيولوژي حسن زارع مايوان اکولوژی استاد مشاهده مشاهده
زيست شناسي گياهي - فيزيولوژي فاطمه زرين كمر تکوین دانشيار مشاهده مشاهده
زيست شناسي گياهي - فيزيولوژي محسن شريفي فیزیولوژی دانشيار مشاهده مشاهده
زيست شناسي گياهي - فيزيولوژي فائزه قناتي فیزیولوژی استاد مشاهده مشاهده
زيست شناسي گياهي - فيزيولوژي شاهرخ كاظم پوراوصالو سیستماتیک گیاهی استاد مشاهده مشاهده
ژنتيك مولكولي صادق باباشاه ژنتيك مولكولي استاديار مشاهده مشاهده
ژنتيك مولكولي مهرداد بهمنش ژنتيك انسانی – مولکولی استاد مشاهده مشاهده
ژنتيك مولكولي مجيد صادقي زاده ژنتيك مولكولي- ویروس مولکولی استاد مشاهده مشاهده
ژنتيك مولكولي بهرام محمدسلطاني ورنوسفادراني ژنتيك مولكولي دانشيار مشاهده مشاهده
ژنتيك مولكولي سيدجواد مولي ژنتيك مولكولي استاد مشاهده مشاهده