آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مهندسي متالورژي و مواد حميدرضا شاهوردي مهندسي مواد- شناسایی استاد مشاهده مشاهده
مهندسي متالورژي و مواد امير عبداله زاده مهندسي مواد - شناسايي استاد مشاهده مشاهده
مهندسي متالورژي و مواد رضا ميراسمعيلي مهندسی مواد – شناسایی استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي متالورژي و مواد همام نفاخ موسوي مهندسی مواد – شناسایی استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي متالورژي و مواد - خوردگي و پوشش و مهندسي سطح تقي شهرابي فراهاني مهندسی مواد – خوردگی و حفاظت مواد استاد مشاهده مشاهده
مهندسي متالورژي و مواد - خوردگي و پوشش و مهندسي سطح عليرضا صبورروح اقدم مهندسی مواد – خوردگی و حفاظت مواد دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي متالورژي و مواد - خوردگي و پوشش و مهندسي سطح محمود علي اف خضرائي مهندسی مواد – خوردگی و حفاظت مواد دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي متالورژي و مواد - خوردگي و پوشش و مهندسي سطح سيدمحمدمهدي هادوي مهندسی مواد – خوردگی و حفاظت مواد دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي متالورژي و مواد - سراميك رسول صراف ماموري مهندسي مواد - سراميك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي متالورژي و مواد - سراميك احسان طاهري نساج مهندسي مواد – سراميك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي متالورژي و مواد - سراميك پروين عليزاده سيگارپيچ مهندسي مواد - سراميك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي متالورژي و مواد - سراميك امين يوردخاني مهندسي مواد - سراميك استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي معدن - استخراج مواد معدني محمدحسين بصيري اقتصاد معدن استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي معدن - استخراج مواد معدني جعفر خادمي حميدي استخراج معدن استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي معدن - استخراج مواد معدني احمدرضا صيادي اقتصاد معدن دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي معدن - استخراج مواد معدني مسعود منجزي استخراج معدن استاد مشاهده مشاهده
مهندسي معدن - استخراج مواد معدني امين اله موسوي نقلي استخراج معدن استاديار مشاهده مشاهده