آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
آگروتكنولوژي - اكولوژي گياهان زراعي مجيد آقاعليخاني زراعت دانشيار مشاهده مشاهده
آگروتكنولوژي - اكولوژي گياهان زراعي علي سروش زاده زراعت دانشيار مشاهده مشاهده
آگروتكنولوژي - اكولوژي گياهان زراعي اسحاق كشتكار علف های هرز استاديار مشاهده مشاهده
آگروتكنولوژي - اكولوژي گياهان زراعي علي مختصي بيدگلي علف های هرز استاديار مشاهده مشاهده
آگروتكنولوژي - اكولوژي گياهان زراعي سيدعلي محمد مدرس ثانوي زراعت استاد مشاهده مشاهده
اقتصاد كشاورزي - اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست صادق خليليان اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی، سیاستها و توسعه کشاورزی دانشيار مشاهده مشاهده
اقتصاد كشاورزي - اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست سيدابوالقاسم مرتضوي اقتصاد نظری- اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی استاديار مشاهده مشاهده
اقتصاد كشاورزي - اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست سيد حبيب اله موسوي اقتصاد کشاورزی استاديار مشاهده مشاهده
اقتصاد كشاورزي - اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست حامد نجفي علمدارلو اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی استاديار مشاهده مشاهده
اقتصاد كشاورزي - سياست وتوسعه كشاورزي صادق خليليان اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی، سیاستها و توسعه کشاورزی دانشيار مشاهده مشاهده
اقتصاد كشاورزي - سياست وتوسعه كشاورزي سيدابوالقاسم مرتضوي اقتصاد نظری- اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی استاديار مشاهده مشاهده
اقتصاد كشاورزي - سياست وتوسعه كشاورزي سيد حبيب اله موسوي اقتصاد کشاورزی استاديار مشاهده مشاهده
اقتصاد كشاورزي - سياست وتوسعه كشاورزي حامد نجفي علمدارلو اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی استاديار مشاهده مشاهده
بيماري شناسي گياهي مجيد پدرام نماتد شناسي گیاهی استاديار مشاهده مشاهده
بيماري شناسي گياهي ابراهيم پورجم نماتد شناسي گیاهی استاد مشاهده مشاهده
بيماري شناسي گياهي مسعود شمس بخش بیوتکنولوژی- ويروس شناسی گیاهی استاد مشاهده مشاهده
بيماري شناسي گياهي ناصر صفائي بیماری شناسی گیاهی- قارچ شناسي دانشيار مشاهده مشاهده
بيماري شناسي گياهي ابراهيم محمدي بیماری شناسی گیاهی- قارچ شناسي استاد مشاهده مشاهده
بيماري شناسي گياهي سيدعلي موسوي جرف بیماری شناسی گیاهی- قارچ شناسی دانشيار مشاهده مشاهده
بيوتكنولوژي كشاورزي نيما احمدي بیوتکنولوژی- اصلاح و بیوتکنولوژی محصولات باغبانی دانشيار مشاهده مشاهده
بيوتكنولوژي كشاورزي مختار جلالي جواران اصلاح ‌نباتات - ژنتیک مولکولی دانشيار مشاهده مشاهده
بيوتكنولوژي كشاورزي سجاد رشيدي منفرد اصلاح ‌نباتات - ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک استاديار مشاهده مشاهده
بيوتكنولوژي كشاورزي مسعود شمس بخش بیوتکنولوژی- ويروس شناسی گیاهی استاد مشاهده مشاهده
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار - ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي مسعود بيژني ترویج و آموزش کشاورزی استاديار مشاهده مشاهده
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار - ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي شهلا چوبچيان توسعه کشاورزی استاديار مشاهده مشاهده
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار - ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي حسن صديقي تـرویـج و آموزش کشـاورزی دانشيار مشاهده مشاهده
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار - ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي عنايت عباسي ترویـج و آموزش کشـاورزی دانشيار مشاهده مشاهده
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار - ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي همايون فرهاديان تـرویـج و آموزش کشـاورزی استاديار مشاهده مشاهده
حشره شناسي كشاورزي حميدرضا حاجي قنبر حشره شناسي كشاورزي دانشيار مشاهده مشاهده
حشره شناسي كشاورزي علي اصغر طالبي كهدوئي حشره شناسي كشاورزي دانشيار مشاهده مشاهده
حشره شناسي كشاورزي يعقوب فتحي پور حشره شناسي كشاورزي استاد مشاهده مشاهده
حشره شناسي كشاورزي سعيد محرمي پور حشره شناسي كشاورزي استاد مشاهده مشاهده
حشره شناسي كشاورزي محمد مهرآبادي حشره شناسي كشاورزي استاديار مشاهده مشاهده
حشره شناسي كشاورزي اعظم ميكاني حشره شناسي كشاورزي استاديار مشاهده مشاهده
ژنتيك و به نژادي گياهي محمدصادق ثابت اصلاح ‌نباتات - ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک استاديار مشاهده مشاهده
ژنتيك و به نژادي گياهي حميد دهقاني اصلاح ‌نباتات - ژنتیک بیومتری استاد مشاهده مشاهده
ژنتيك و به نژادي گياهي قاسم كريم زاده اصلاح ‌نباتات - سیتوژنتیک دانشيار مشاهده مشاهده
ژنتيك و به نژادي گياهي احمد معيني اصلاح ‌نباتات - کشت سلول و بافت گیاهی دانشيار مشاهده مشاهده
ژنتيك و به نژادي گياهي سيدرضاقلي ميرفخرائي اصلاح ‌نباتات - مارکر‌های مولکولی استاديار مشاهده مشاهده
علوم دامي - تغذيه دام جواد رضائي تغذیه دام استاديار مشاهده مشاهده
علوم دامي - تغذيه دام يوسف روزبهان تغذیه دام استاد مشاهده مشاهده
علوم دامي - تغذيه طيور حامد احمدي تعیین نیاز طیور به مواد مغذی استاديار مشاهده مشاهده
علوم دامي - تغذيه طيور شعبان رحيمي فیزیولوژی و بیماریهای طیور استاد مشاهده مشاهده
علوم دامي - تغذيه طيور محسن شرفي فیزیولوژی استاديار مشاهده مشاهده
علوم دامي - تغذيه طيور فريد شريعتمداري تغذیه طیور استاد مشاهده مشاهده
علوم دامي - تغذيه طيور محمدامير كريمي ترشيزي تغذیه طیور دانشيار مشاهده مشاهده
علوم دامي - ژنتيك و اصلاح دام و طيور علي رضا احساني ژنتیک و اصلاح دام استاديار مشاهده مشاهده
علوم دامي - ژنتيك و اصلاح دام و طيور علي اكبر مسعودي ژنتیک و اصلاح دام دانشيار مشاهده مشاهده
علوم دامي - ژنتيك و اصلاح دام و طيور رسول واعظ ترشيزي ژنتیک و اصلاح دام دانشيار مشاهده مشاهده
علوم دامي - فيزيولوژي دام و طيور حامد احمدي تعیین نیاز طیور به مواد مغذی استاديار مشاهده مشاهده
علوم دامي - فيزيولوژي دام و طيور شعبان رحيمي فیزیولوژی و بیماریهای طیور استاد مشاهده مشاهده
علوم دامي - فيزيولوژي دام و طيور محسن شرفي فیزیولوژی استاديار مشاهده مشاهده
علوم دامي - فيزيولوژي دام و طيور فريد شريعتمداري تغذیه طیور استاد مشاهده مشاهده
علوم دامي - فيزيولوژي دام و طيور محمدامير كريمي ترشيزي تغذیه طیور دانشيار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي آب - سازه هاي آبي سيدعلي ايوب زاده سازه¬های آبی استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي آب - سازه هاي آبي جمال محمدولي ساماني سازه های آبی استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي آب - سازه هاي آبي مهدي مظاهري سازه های آبی استاديار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي آب - سازه هاي آبي محمدجواد منعم سازه¬های آبی استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي باغباني - اصلاح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني نيما احمدي بیوتکنولوژی- اصلاح و بیوتکنولوژی محصولات باغبانی دانشيار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي باغباني - اصلاح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني كاظم ارزاني باغبانی- میوه‌کاری استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي باغباني - اصلاح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني عليرضا بابايي باغبانی- گل و گیاهان زینتی دانشيار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي باغباني - اصلاح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني عبدالعلي شجاعيان باغبانی – سبزی‌کاری استاديار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي باغباني - اصلاح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني محمدتقي عبادي باغبانی- گیاهان دارویی استاديار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي باغباني - اصلاح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني مهدي عياري نوش آبادي باغبانی – گیاهان دارویی استاديار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي باغباني - اصلاح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني عباس يداللهي باغبانی- میوه‌کاری دانشيار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي صنايع غذايي - فناوري مواد غذايي حسن احمدي گاوليقي علوم و مهندسی صنایع غذائی (فناوری مواد غذائی) استاديار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي صنايع غذايي - فناوري مواد غذايي محسن برزگر علوم و مهندسی صنایع غذائی (فناوری مواد غذائی) استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي صنايع غذايي - فناوري مواد غذايي زهره حميدي اصفهاني علوم و مهندسی صنایع غذائی (فناوری مواد غذائی) دانشيار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي صنايع غذايي - فناوري مواد غذايي محمدعلي سحري علوم و مهندسی صنایع غذائی (فناوری مواد غذائی) استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي صنايع غذايي - فناوري مواد غذايي سليمان عباسي علوم و مهندسی صنایع غذائی (فناوری مواد غذائی استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسي صنايع غذايي - فناوري مواد غذايي محمدحسين عزيزي تبريززاد علوم و مهندسی صنایع غذائی (فناوری مواد غذائی) استاد مشاهده مشاهده
مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك (شيمي، حاصلخيزي و تغذيه گياه) حسينعلي بهرامي خاکشناسی- فیزیک و حفاظت خاک استاد مشاهده مشاهده
مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك (شيمي، حاصلخيزي و تغذيه گياه) رسول راهنمائي خاکشناسی- شیمی خاک دانشيار مشاهده مشاهده
مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك (شيمي، حاصلخيزي و تغذيه گياه) مصطفي كريميان اقبال خاکشناسی- پدولوژی دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك بيوسيستم - انرژي هاي تجديدپذير احمد بناكار مهندسی برق کنترل (سیستم های فازی – عصبی) دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك بيوسيستم - انرژي هاي تجديدپذير محمدهادي خوش تقاضا مهندسی ماشينهاي كشاورزي (فناوری پس از برداشت) استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك بيوسيستم - انرژي هاي تجديدپذير برات قباديان مهندسی مكانيك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك بيوسيستم - انرژي هاي تجديدپذير شيوا گرجيان مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك بيوسيستم - انرژي هاي تجديدپذير سعيد مينائي مكاترونيك و كشاورزي دقيق استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك بيوسيستم - انرژي هاي تجديدپذير غلام حسن نجفي مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك بيوسيستم - فناوري پس از برداشت احمد بناكار مهندسی برق کنترل (سیستم های فازی – عصبی) دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك بيوسيستم - فناوري پس از برداشت محمدهادي خوش تقاضا مهندسی ماشينهاي كشاورزي (فناوری پس از برداشت) استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك بيوسيستم - فناوري پس از برداشت برات قباديان مهندسی مكانيك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك بيوسيستم - فناوري پس از برداشت شيوا گرجيان مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك بيوسيستم - فناوري پس از برداشت سعيد مينائي مكاترونيك و كشاورزي دقيق استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك بيوسيستم - فناوري پس از برداشت غلام حسن نجفي مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك بيوسيستم- طراحي ماشين هاي كشاورزي احمد بناكار مهندسی برق کنترل (سیستم های فازی – عصبی) دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك بيوسيستم- طراحي ماشين هاي كشاورزي محمدهادي خوش تقاضا مهندسی ماشينهاي كشاورزي (فناوری پس از برداشت) استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك بيوسيستم- طراحي ماشين هاي كشاورزي برات قباديان مهندسی مكانيك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك بيوسيستم- طراحي ماشين هاي كشاورزي شيوا گرجيان مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك بيوسيستم- طراحي ماشين هاي كشاورزي سعيد مينائي مكاترونيك و كشاورزي دقيق استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك بيوسيستم- طراحي ماشين هاي كشاورزي غلام حسن نجفي مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشيار مشاهده مشاهده