آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
اقتصاد - اقتصاد سلامت حسين صادقي سقدل اقتصاد انرژی، منابع ومحیط زیست دانشيار مشاهده مشاهده
اقتصاد - اقتصاد سلامت عباس عصاري آراني توسعه وبرنامه ریزی اقتصاد دانشيار مشاهده مشاهده
سياستگذاري علم و فناوري شعبان الهي مدیریت سیستم ها دانشيار مشاهده مشاهده
سياستگذاري علم و فناوري عليرضا حسن زاده مدیریت سیستم ها دانشيار مشاهده مشاهده
سياستگذاري علم و فناوري سيد سپهر قاضي نوري نائيني مهندسی صنایع استاد مشاهده مشاهده
علم اطلاعات و دانش شناسي - مديريت اطلاعات و دانش محمد حسن زاده علم اطلاعات و دانش شناسی – اطلاع رسانی دانشيار مشاهده مشاهده
علم اطلاعات و دانش شناسي - مديريت اطلاعات و دانش فاطمه زنديان علم اطلاعات و دانش شناسی – اطلاع رسانی استاديار مشاهده مشاهده
علم اطلاعات و دانش شناسي - مديريت اطلاعات و دانش عاطفه شريف علم اطلاعات و دانش شناسی – اطلاع رسانی استاديار مشاهده مشاهده
علوم اقتصادي - اقتصاد پولي بهرام سحابي اقتصاد نظري دانشيار مشاهده مشاهده
علوم اقتصادي - اقتصاد پولي رضا نجارزاده اقتصاد نظري دانشيار مشاهده مشاهده
علوم اقتصادي - اقتصاد پولي كاظم ياوري اقتصاد نظري استاد مشاهده مشاهده
مديريت دولتي - مديريت منابع انساني احمدعلي خائف الهي مدیریت دانشيار مشاهده مشاهده
مديريت دولتي - مديريت منابع انساني حسن دانائي فرد مدیریت دولتی استاد مشاهده مشاهده
مديريت دولتي - مديريت منابع انساني علي اصغر فاني مدیریت دانشيار مشاهده مشاهده
مديريت راهبردي سيدحميد خدادادحسيني مديريت بازرگانی – استراتژی بازاریابی استاد مشاهده مشاهده
مديريت راهبردي اسداله كردنائيج مدیریت – گرایش سیاستگذاری دولتی و بازرگانی استاد مشاهده مشاهده
مديريت راهبردي اصغر مشبكي اصفهاني مدیریت بازرگانی – مدیریت استراتژیک – رفتارسازمانی – بازاریابی استاد مشاهده مشاهده
مديريت راهبردي فرشته منصوري مويد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی استاديار مشاهده مشاهده
مديريت صنعتي - تحقيق درعمليات عادل آذر مدیریت صنعتی- OR استاد مشاهده مشاهده
مديريت صنعتي - تحقيق درعمليات علي رجب زاده قطرمي مدیریت صنعتی- مدیریت تولید دانشيار مشاهده مشاهده
مديريت صنعتي - تحقيق درعمليات عباس مقبل باعرض مدیریت صنعتی- اتوماسیون تولید دانشيار مشاهده مشاهده