آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مهندسي برق - الكترونيك وحيد احمدي افزاره های میکرو و نانو الکترونیک و فوتونیک استاد مشاهده مشاهده
مهندسي برق - الكترونيك ابومسلم جان نثاري مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - الكترونيك سارا درباري كوزه كنان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک و فوتونیک دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - الكترونيك سعيد سعيدي مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - الكترونيك داوود فتحي افزاره های میکرو و نانو الکترونیک و فوتونیک استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - الكترونيك مجتبي لطفي زاد مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - الكترونيك محمدكاظم مروج فرشي افزاره های میکرو و نانو الکترونیک و فوتونیک استاد مشاهده مشاهده
مهندسي برق - الكترونيك عبدالرضا نبوي مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال استاد مشاهده مشاهده
مهندسي برق - قدرت رضا بيرانوند الکترونیک قدرت استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - قدرت محسن پارسامقدم سيستم‌ هاي قدرت استاد مشاهده مشاهده
مهندسي برق - قدرت محمودرضا حقي فام سيستم ‌هاي قدرت استاد مشاهده مشاهده
مهندسي برق - قدرت حسين سيفي سيستم ‌هاي قدرت استاد مشاهده مشاهده
مهندسي برق - قدرت محمدكاظم شيخ الاسلامي سیستم ‌های قدرت دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - قدرت علي يزديان ورجاني الكترونيك قدرت دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - كنترل سجاد ازگلي کنترل دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - كنترل وحيد جوهري مجد کنترل دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - كنترل محمدتقي حميدي بهشتي کنترل دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - كنترل امين رمضاني کنترل استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - كنترل مهدي سجودي کنترل استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - كنترل حميدرضا مومني كنترل استاد مشاهده مشاهده
مهندسي برق - مخابرات (سيستم) حميد سعيدي مخابرات- سیستم دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - مخابرات (سيستم) احمدرضا شرافت مخابرات- سيستم استاد مشاهده مشاهده
مهندسي برق - مخابرات (سيستم) پائيز عزمي مخابرات- سيستم استاد مشاهده مشاهده
مهندسي برق - مخابرات (سيستم) محمدحسن قاسميان يزدي مخابرات- سيستم استاد مشاهده مشاهده
مهندسي برق - مخابرات (سيستم) نادر مكاري يامچي مخابرات- سیستم استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - مخابرات (ميدان و امواج) زهرا اطلس باف مخابرات – ميدان دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - مخابرات (ميدان و امواج) بيژن عباسي آرند مخابرات – میدان استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - مخابرات (ميدان و امواج) محسن غفاري مياب مخابرات – میدان استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - مخابرات (ميدان و امواج) كيوان فرورقي مخابرات – ميدان استاد مشاهده مشاهده
مهندسي پزشكي - بيوالكتريك مهدي عروجي مهندسی برق استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي پزشكي - بيوالكتريك علي محلوجي فر مهندسي پزشكي (بيوالكترونيك) دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي پزشكي - بيوالكتريك بابك محمدزاده اصل مهندسي پزشكي (بيوالكترونيك) دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي كامپيوتر - نرم افزار مهدي آبادي مهندسی کامپیوتر استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي كامپيوتر - نرم افزار بهزاد اكبري نودوزقي مهندسی کامپیوتر استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي كامپيوتر - نرم افزار سعيد جليلي مهندسی کامپیوتر دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي كامپيوتر - نرم افزار عليرضا شفيعي نژاد مهندسی برق- مخابرات استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي كامپيوتر - نرم افزار محمد صنيعي آباده مهندسي كامپيوتر دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي كامپيوتر - نرم افزار فوآد قادري هوش مصنوعی و رباتیکز استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي كامپيوتر - نرم افزار نصراله مقدم چركري مهندسی کامپیوتر دانشيار مشاهده مشاهده