آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
حقوق خصوصي محمدباقر پارساپور حقوق خصوصی دانشيار مشاهده مشاهده
حقوق خصوصي مرتضي شهبازي نيا حقوق خصوصی دانشيار مشاهده مشاهده
حقوق خصوصي ابراهيم عزيزي حقوق خصوصی استاديار مشاهده مشاهده
حقوق خصوصي محمد عيسائي تفرشي حقوق خصوصي استاد مشاهده مشاهده
حقوق كيفري و جرم شناسي محمدجعفر حبيب زاده حقوق جزا و جرم شناسی استاد مشاهده مشاهده
حقوق كيفري و جرم شناسي محمود صابر حقوق جزا و جرم شناسی استاديار مشاهده مشاهده
حقوق كيفري و جرم شناسي محمد فرجيها حقوق جزا و جرم شناسی دانشيار مشاهده مشاهده
حقوق كيفري و جرم شناسي سيددريد موسوي مجاب حقوق جزا و جرم شناسی استاديار مشاهده مشاهده