پذیرش از طریق آزمون ورودی


 

پذیرش دانشجو در رشته های غیرپزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته (روزانه، نوبت دوم، یادگیری الکترونیکی، پردیس دانشگاهی) و دکتری (روزانه، نوبت دوم، مشترک با دیگر موسسات، بورس اعزام به خارج) از طریق آزمون سازمان سنجش آموزش کشور انجام و داوطلبان واجد شرایط برای ثبت نام به دانشگاه معرفی می شوند.
در مقطع دکتری داوطلبان واجد شرایط برای شرکت در مرحله دوم آزمون، توسط سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه معرفی و از طریق برگزاری آزمون اختصاصی (در صورت لزوم)، بررسی سوابق و مدارک علمی و مصاحبه علمی حضوری، مورد ارزیابی قرار می گیرند. پذیرش نهایی و معرفی داوطلبان واجد شرایط به دانشگاه برای ثبت نام براساس جمعبندی نتایج این دو مرحله توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام می شود.
پذیرش دانشجو در رشته های علوم پایه پزشکی کارشناسی ارشد (روزانه، نوبت دوم، مازاد/پردیس بین الملل) و دکتری (روزانه، نوبت دوم) از طریق آزمون مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور انجام می شود.
در مقطع دکتری داوطلبان واجد شرایط برای شرکت در مرحله دوم آزمون، توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور به مناطق آمایشی دهگانه دانشگاه های علوم پزشکی کشور معرفی و مرحله دوم (مصاحبه) آنان انجام می شود. پذیرش نهایی و معرفی داوطلبان واجد شرایط به دانشگاه برای ثبت نام براساس جمعبندی نتایج این دو مرحله توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور انجام می شود.

bullet آئین نامه ها

bullet اخبار و اطلاعیه ها