دکتری


 
نام و نام خانوادگی استاد راهنما تاریخ دفاع جزئیات
امین آقایی محمود, صابر 1396 مشاهده
ایمان رحیمی پور محمدجعفر, حبیب زاده 1396 مشاهده
مرتضی عارفی محمدجعفر, حبیب زاده 1396 مشاهده
سامان آقالارثالث محمدجعفر, حبیب زاده 1395 مشاهده
حسین سمیعی زنوز محمدجعفر, حبیب زاده 1395 مشاهده
سپیده میرمجیدی محمدجعفر, حبیب زاده 1395 مشاهده
راضیه قاسمی محمد, فرجیها 1394 مشاهده
راضیه قاسمی محمود, صابر 1394 مشاهده
هانیه هژبرالساداتی محمدجعفر, حبیب زاده 1394 مشاهده
راضیه قاسمی محمدجعفر, حبیب زاده 1394 مشاهده
زهرا عابدی نژاد مهرآبادی محمد, فرجیها 1393 مشاهده
فرهاد الله وردی محمد, فرجیها 1393 مشاهده
محسن شریفی محمدجعفر, حبیب زاده 1393 مشاهده
مهدی هوشیار محمدجعفر, حبیب زاده 1393 مشاهده
سلمان عمرانی محمدجعفر, حبیب زاده 1392 مشاهده
مهدی مومنی محمدجعفر, حبیب زاده 1391 مشاهده
سهراب صلاحی محمدجعفر, حبیب زاده 1391 مشاهده
محمد باقر مقدسی محمد, فرجیها 1390 مشاهده
قاسم کرامت محمدجعفر, حبیب زاده 1390 مشاهده
عباس جعفری دولت آبادی محمدجعفر, حبیب زاده 1389 مشاهده
بهمن حسینجانی محمدجعفر, حبیب زاده 1389 مشاهده
بهمن حسینجانی محمدجعفر, حبیب زاده 1389 مشاهده
حمید دهقان چاچکامی محمدجعفر, حبیب زاده 1388 مشاهده
درید موسوی مجاب محمدجعفر, حبیب زاده 1387 مشاهده
قدرت اله خسرو شاهی محمدجعفر, حبیب زاده 1386 مشاهده
اسماعیل رحیمی نژاد محمدجعفر, حبیب زاده 1386 مشاهده
سعید حکیمی ها محمدجعفر, حبیب زاده 1385 مشاهده
مجتبی جانی پور محمدجعفر, حبیب زاده 1384 مشاهده
کیومرث کلانتری محمدجعفر, حبیب زاده 1381 مشاهده
محمدعلی طاهری بجد محمدجعفر, حبیب زاده 1381 مشاهده
محسن عینی محمدجعفر, حبیب زاده 1378 مشاهده
فاطمه همدانیان محمد, فرجیها مشاهده