دکتری


 
نام و نام خانوادگی استاد راهنما تاریخ دفاع جزئیات
محمدرضا دشتی محمد, عیسائی تفرشی 1397 مشاهده
صدیقه جوان مرتضی, شهبازی نیا 1397 مشاهده
حسن علی پور مرتضی, شهبازی نیا 1397 مشاهده
عباس اسدی محمدباقر, پارساپور 1396 مشاهده
ابوالفضل شمس الدینی زارچ مرتضی, شهبازی نیا 1395 مشاهده
ابوالفضل شمس الدینی زارچ مرتضی, شهبازی نیا 1395 مشاهده
مهدی امینی محمد, عیسائی تفرشی 1394 مشاهده
ام البنین رمضان زاده محمد, عیسائی تفرشی 1394 مشاهده
سعیده امیرتیموری محمد, عیسائی تفرشی 1394 مشاهده
الیاس یاری مرتضی, شهبازی نیا 1394 مشاهده
ام البنین رمضان زاده مرتضی, شهبازی نیا 1394 مشاهده
کمال سجادی مرتضی, شهبازی نیا 1394 مشاهده
مهدی امینی مرتضی, شهبازی نیا 1394 مشاهده
علی ناصحی محمد, عیسائی تفرشی 1392 مشاهده
حسین علمی مرتضی, شهبازی نیا 1391 مشاهده
مهدی جوهری مرتضی, شهبازی نیا 1391 مشاهده
محمد شاه محمدی محمد, عیسائی تفرشی 1390 مشاهده
محمد مهدی حاجیان محمد, عیسائی تفرشی 1390 مشاهده
اسماعیل فرجی مرتضی, شهبازی نیا 1390 مشاهده
علی رضا انتظاری مرتضی, شهبازی نیا 1390 مشاهده
قاسم کرامت مرتضی, شهبازی نیا 1390 مشاهده
محمد ورمزیار ارزانفودی محمد, عیسائی تفرشی 1388 مشاهده
سید یونس نورانی مقدم محمد, عیسائی تفرشی 1388 مشاهده
فریده شکری محمد, عیسائی تفرشی 1388 مشاهده
کامبیز رعدی مرتضی, شهبازی نیا 1388 مشاهده
سید یونس نورانی مقدم مرتضی, شهبازی نیا 1388 مشاهده
علی طهماسبی مرتضی, شهبازی نیا 1388 مشاهده
محمدباقر پارساپور محمد, عیسائی تفرشی 1386 مشاهده
محمدرضا شرافت پیما محمد, عیسائی تفرشی 1386 مشاهده
محمد اسدی نژاد محمد, عیسائی تفرشی 1385 مشاهده
علیرضا فصیحی زاده محمد, عیسائی تفرشی 1384 مشاهده
ابراهیم امینی محمد, عیسائی تفرشی 1383 مشاهده
محمود حکمت نیا محمد, عیسائی تفرشی 1383 مشاهده
رضا سکوتی نسیمی محمد, عیسائی تفرشی 1381 مشاهده
احمد بیگی حبیب آبادی محمد, عیسائی تفرشی 1380 مشاهده
بهزاد پورسید محمد, عیسائی تفرشی 1378 مشاهده
حمید کبیری شاه آباد مرتضی, شهبازی نیا مشاهده
حمید کبیری شاه آباد محمد, عیسائی تفرشی مشاهده