فرم‌ها


 
فرم های دانشگاهbulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
کاربرگ شماره 1: کاربرگ تعیین استاد راهنمای دانشجوی دکتری دکتری 53
کاربرگ شماره 2: کاربرگ تعیین استاد راهنما و زمینه ­کاری پایان‌نامه کارشناسی ­ارشد کارشناسی ارشد 223
کاربرگ شماره 3:کاربرگ تعیین موضوع سمینار دوره کارشناسی­ ارشد و دکتری مشترک 161
کاربرگ شماره 4: کمیسیون موارد خاص مشترک 57
کاربرگ شماره 5: کاربرگ تایید آماده بودن رساله/پایان نامه جهت دفاع نهایی مشترک 15
کاربرگ شماره 6: کاربرگ تقاضانامه تبدیل شیوه تحصیلی از آموزشی - پژوهشی به شیوه آموزشی مشترک 29
کاربرگ شماره 7: کاربرگ درخواست مهمانی دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس به سایر دانشگاهها مشترک 71
کاربرگ شماره 8: کاربرگ درخواست دانشجو برای معادلسازی دروس تخصصی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مشترک 26فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
کاربرگ شماره 24: کاربرگ تاييد مقاله توسط استاد راهنما مشترک 31
کاربرگ شماره 23:شیوه نامه نگارش و تدوین پایان نامه /رساله دانشجویی مشترک 153
کاربرگ شماره 1: کاربرگ دریافت وام دکتری 9
کاربرگ شماره 2 : کاربرگ طرح تحقیق رساله دوره دکتری دکتری 132
کاربرگ شماره 24: فرم تائید مقاله مشترک 155
کاربرگ شماره 4: کاربرگ درخواست ارائه سمینار شش ماهه دکتری 72
کاربرگ شماره 5: کاربرگ صورت جلسه ارائه سمینار شش ماهه دوره دکتری دکتری 87
کاربرگ شماره 6: کاربرگ صورت جلسه پیش دفاع دکتری دکتری 106
کاربرگ شماره 7: کاربرگ دفاع از رساله دکتری دکتری 122
کاربرگ شماره 8: کاربرگ صورت جلسه ارائه شفاهی گزارش پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 222
کاربرگ شماره21:طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 283
کاربرگ شماره 9: کاربرگ تعیین/ حذف استاد مشاور پایان­ نامه/ رساله مشترک 70
کاربرگ شماره 10: کاربرگ تغییرعنوان پایان­ نامه کارشناسی ­ارشد/ رساله دکتری مشترک 72
کاربرگ شماره 12: شرایط استفاده از دوره هی تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دوره دکتری دکتری 29
کاربرگ شماره 13: مدارک مورد نیازجهت تشکیل پرونده شرکت در دوره شش ماهه فرصت مطالعاتی دانشجویان دو دکتری 27
کاربرگ شماره 14: ارائه گزارش سه ماه کارشناسی ارشد 184
کاربرگ شماره 15: آیین نامه چاپ مشترک 289
کاربرگ شماره 16: کاربرگ صورتجلسه مشترک 76
کاربرگ شماره 17: کاربرگ قرارداد مشترک 33
کاربرگ شماره 18:آئین نامه حق مالکیت مشترک 217
کاربرگ شماره19: کاربرگ درخواست پیش دفاع دکتری 124
کاربرگ شماره 20: فرمت تسویه حساب دانشکده مشترک 336
کاربرگ شماره 22:تقاضاي تعيين/ حذف استاد راهنمای دوم کارشناسی ارشد 39