افراد


 

 • محمد رضا ابهری
 • کارشناس مرکز فناوری اطلاعات
 • 82884109
 • معصومه اصلانی
 • رییس اداره پشتیبانی سخت افزار
 • 82883251
 • بهارک پوررجب
 • کارشناس شبکه
 • 82883204
 • محمود جانجانی
 • کارشناس سخت افزار
 • 82883293
 • هادی دانشگر
 • کارشناس مسئول رایانه
 • 82883768
 • محمدنصیر عظیمی
 • کارشناس مرکز فناوری اطلاعات
 • 82883768
 • حسین فرهناک
 • کارشناس مرکز فناوری اطلاعات
 • 82884000
 • محسن قزوینی
 • کارشناس مرکز فناوری اطلاعات
 • 82884195
 • طاهره کاوند
 • رییس اداره طراحی و پشتیبانی وب
 • 82884109
 • مهدی کلیوند
 • رییس اداره طراحی و پشتیبانی شبکه
 • 82884195
 • مهناز نیکو اردستانی
 • مسئول دفتر
 • 82883247