# عنوان گروه آموزشی مقطع فهرست دروس
1 زمین‌شناسی اقتصادی زمین‌شناسی اقتصادی دکتری
2 زمین‌شناسی تکتونیک زمین‌شناسی تکتونیک دکتری
3 زمین شناسی پترولوژی پترولوژی دکتری
4 شیمی آلی شیمی آلی دکتری
5 شیمی تجزیه شیمی تجزیه دکتری
6 شیمی معدنی شیمی معدنی دکتری
7 زمین شناسی اقتصادی زمین‌شناسی اقتصادی کارشناسی ارشد
8 زمین شناسی مهندسی زمین‌شناسی مهندسی کارشناسی ارشد
9 زمین شناسی پترولوژی پترولوژی کارشناسی ارشد
10 شیمی - شیمی آلی شیمی آلی کارشناسی ارشد
11 شیمی - شیمی فیزیک شیمی فیزیک دکتری
12 شیمی - شیمی تجزیه شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
13 شیمی - شیمی معدنی شیمی معدنی کارشناسی ارشد
14 فیزیک اتمی مولکولی فیزیک اتمی مولکولی کارشناسی ارشد
15 زمین شناسی تکنوتیک زمین‌شناسی تکتونیک کارشناسی ارشد
16 شیمی - شیمی تجزیه شیمی تجزیه دکتری
17 شیمی - شیمی فیزیک شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
18 فیزیک اتمی مولکولی فیزیک اتمی مولکولی دکتری
19 فیزیک ماده چگال فیزیک ماده چگال کارشناسی ارشد
20 فیزیک ماده چگال فیزیک ماده چگال دکتری
21 فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها دکتری
22 فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها کارشناسی ارشد
23 زمین شناسی اقتصادی زمین‌شناسی اقتصادی کارشناسی ارشد
24 زمین شناسی اقتصادی زمین‌شناسی اقتصادی دکتری
25 پترولوژی پترولوژی دکتری
26 زمین شناسی مهندسی زمین‌شناسی مهندسی کارشناسی ارشد
27 زمین شناسی تکنوتیک زمین‌شناسی تکتونیک دکتری
28 شیمی معدنی دکتری شیمی معدنی دکتری
29 شیمی معدنی کارشناسی ارشد شیمی معدنی کارشناسی ارشد
30 گرانش و کیهان شناسی ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها دکتری
31 گرانش و کیهان شناسی ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها کارشناسی ارشد