•  شیمی تجزیه
    مدیر گروه
    دکتر نادر علی زاده مطلق عراقی

آمار و اطلاعات

این گروه در رشته شیمی تجزیه در مقطع کارشناسی‌ارشد و دكتری دانشجو دانشجو پذیرفته و به فعالیت علمی، آموزشی و پژوهشی خود ادامه می‌دهد.
این گروه دارای آزمایشگاه‌ها و تجهیزات بسیار پیشرفته بوده و به وسایل مدرن از قبیل،ICP ، GC، IMS،SFE ، HPCLC و طیف‌سنج‌های NMR 90 ،IR،FTIR ، UV-VIS، و ... مجهز می باشد. دارای سه آزمایشگاه تحقیقاتی در زمینه‌های الكتروشیمی، اسپكتروسكپی مولكولی-اتمی و جداسازی می‌باشد.