فیزیک ماده چگال


 

فیزیک ماده چگال به بررسی پدیده های متنوع و منحصربفرد در موادی می پردازد که از در کنار هم قرار گرفتن تعداد زیادی الکترون،‌ اتم، مولکول در چگالی بالا تشکیل شده اند. گروه ماده چگال در دانشگاه تربیت مدرس، در دو زمینه”ماده چگال سخت“ و ”ماده نرم و فیزیک آماری“ فعالیت می کند و سیستم های کلاسیکی و کوانتومی در این حوزه را با رویکردهای متنوع از جمله مطالعات تئوری، شبیه سازی های کامپیوتری و روش های تجربی مورد مطالعه قرار می دهد. در ماده چگال سخت، عموماَ مواد با ساختار صلب مانند جامدات کریستالی،‌ شیشه ها، فلزات،‌ عایق ها و نیم رساناها مورد بررسی قرار می گیرند و واژه ”سخت“به نیروهای اتمی/ مولکولی و حضور اثرات کوانتوم مکانیک اشاره دارد. در فیزیک ماده نرم با سیستم هایی سر وکار داریم که به راحتی تحت تأثیر تنش های مکانیکی یا گرمایی تغییر حالت می دهند، مانند مایعات، کلوییدها، پلیمرها،‌ ژل، فوم، مواد دانه ای، کریستال های مایع و مواد زیستی. محققان در این حوزه با استفاده از مکانیک کلاسیک، مکانیک آماری تعادلی و غیرتعادلی، نظریه شکست تقارن و فیزیک بس ذره ای به مطالعه پدیده های بدیع و غیربدیهی که در این مواد نرم بروز می کند، می پردازند.