•  زمين‏ شناسی اقتصادی
    مدیر گروه
    دکتر حسینعلی تاج الدین

آمار و اطلاعات

زمین‌شناسی اقتصادی شاخه‌ای از علم زمین‌شناسی است که پیرامون شرایط تشکیل، محیطهای مناسب، شناسایی عوامل کنترل‌کننده تشکیل و تمرکز و پراکندگی ذخایر معدنی، توجیه فنی و اقتصادی آنها و در نهایت راهکارهای اکتشاف مواد معدنی بحث می‌کند. گروه زمین‌شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس از سال 1369 در مقطع کارشناسی ارشد و از سال 1383 در مقطع دکتری، پذیرش دانشجو نموده و تاکنون 85 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 18 نفر در مقطع دکتری دانش‌آموخته داشته است.
تکامل و تکوین اقیانوس‌های تتیس (پروتو- پالئو و نئوتتیس) از باز شدن تا فرورانش و برخورد و کشش پس از برخورد در ایران‌زمین به مانند دیگر کشورهای این حوضه، انواع کانه‌زایی‌های ویژه تکتونیک کششی و همگرائی از جمله پورفیری، اپی‌ترمال، اسکارن و رگه‌ای و ذخایری همچون ماسیوسولفیدها، MVT، Sedex، طلای کوهزایی، کارلین و مرتبط با توده نفوذی را به‌وجود آورده است که موضوع پژوهش متخصصین زمین‌شناسی اقتصادی است. موضوع‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی گروه عمدتاً در رابطه با کانسارهای سولفیدی فلزات پایه و گرانبها با میزبان رسوبی و کانسارهای سولفید توده‌ای آتشفشان‌زاد، کانسارهای پورفیری، اپی‌ترمال و اسکارن، تیپ‌های مختلف کانسارهای طلا و نیز کاربرد ژئوشیمی ایزوتوپی و عناصر کمیاب در مطالعه ذخایر معدنی بوده است..
نگاهی به نتایج حاصل از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های گروه زمین‌شناسی اقتصادی که تاکنون عمدتاً در پهنه سنندج- سیرجان، کمان ماگمایی ارومیه- دختر و مجموعه ماگمایی البرز به اجرا در آمده است، تأییدی بر عملکرد گروه در رابطه با این پدیده‌های اساسی زمین‌شناسی- ژئودینامیکی رخ‌داده در پوسته ایران‌زمین است. بنابراین گروه زمین‌شناسی اقتصادی در نظر دارد بخش عمده فعالیت‌های خود را همچنان در ارتباط با پهنه سنندج- سیرجان، کمربند ماگمائی ارومیه- دختر و مجموعه ماگمایی البرز و حسب مورد در سایر پهنه‌های زمین‌شناسی کشور ادامه داده و در این مسیر ضمن استفاده از امکانات آزمایشگاهی گروه، از همکاری دیگر دانشگاههای داخل و خارج از کشور نیز بهره‌مند گردد.