شیمی معدنی


 

این گروه در رشته شیمی معدنی در مقطع کارشناسی‌ارشد و دكتری دانشجو، دانشجو پذیرفته و به فعالیت علمی، آموزشی و پژوهشی خود ادامه می‌دهد.این گروه دارای آزمایشگاه‌ها و تجهیزات بسیار پیشرفته بوده و به وسایل مدرن از قبیل GC،ICP و طیف‌سنج‌های UV-VIS، IR، FTIR،NMR90 و ... مجهز می‌باشد. دارای سه آزمایشگاه تحقیقاتی در زمینه‌های ارگانو فسفر، سنتز و شناسایی كمپلكس‌های معدنی و طراحی كاتالیزورها و نانو شیمی می‌باشد.