•  شیمی آلی
    مدیر گروه
    دکتر عبدالعلی علیزاده

آمار و اطلاعات

این گروه در رشته شیمی آلی در مقطع کارشناسی‌ارشد و دكتری دانشجو پذیرفته و به فعالیت علمی، آموزشی و پژوهشی خود ادامه می‌دهد؛  گروه شیمی آلی دارای آزمایشگاه‌ها و تجهیزات بسیار پیشرفته بوده و به وسایل مدرن از قبیل CHN , NMR 90 و طیف سنج‌های IR،FTIR، UV-VIS و ... مجهز می باشد. دارای چهار آزمایشگاه تحقیقاتی در زمینه سنتز مواد آلی جدید و یك آزمایشگاه تحقیقاتی در زمینه شیمی محاسباتی می‌باشد.