•  پترولوژی
    مدیر گروه
    دکتر محمدرضا قربانی

آمار و اطلاعات

رشته پترولوژی عهده‌دار بررسی ماگماها، منشاء و تحولات ماگمایی، ولکانیسم و پلوتونیسم، و شناسایی فرآیندها، پدیده‌ها و محصولات ماگمایی در محیط‌‌های مختلف ژئودینامیکی است. از سوی دیگر همه سنگ‌های آذرین و رسوبی، تحت شرایطی (P,T) که به حرکت متقابل صفحات لیتوسفری مربوط می‌شود، به سنگ‌های دیگری به نام دگرگونی تبدیل می شوند. بررسی سنگ‌های دگرگونی و بازسازی حوادث و شرایطی که به دگرگونی (متامورفیسم) منجر می‌گردند، نیز بر عهده رشته پترولوژی است. مطالعه در زمینه‌های ماگماتیسم و متامورفیسم، صرف‌نظر از شناخت حوادث و فرآیندهای مؤثر در تشکیل و تکامل زمین نتایج کاربردی مؤثری دارد که از جمله می‌توان به شناخت نحوه تشکیل ذخایر معدنی متعدد فلزی و غیر فلزی (کانی‌های صنعتی) اشاره کرد که رابطه مستقیم با فعالیت‌های ماگمائی و حوادث دگرگونی دارند، و بر اهل فن پوشیده نیست که این ذخایر در توسعه و استقلال همه جانبه و پایدار کشور تأثیرات بنیادی دارند.
بررسی ریشه‌ای مخاطرات آتشفشانی و راهکارهای مقابله برای کاهش تلفات و خسارات و بررسی برخی از انواع زمین لرزه‌ها و سونامی که به نحوی با ساز و کارها و فعالیت‌های آتشفشانی مرتبط هستند، نیز در چارچوب اصول و قوانین ولکانولوژی قابلیت بحث و ارزیابی دارند.