ردیف عنوان گروه آموزشی کارشناس تلفن
1 آزمایشگاه عمومی زمین شناسی مهندسی زمین‌شناسی مهندسی 02182883489
2 آزمایشگاه ابزار دقیق زمین‌شناسی مهندسی 02182883482
3 شیمی عمومی 1 شیمی آلی ندارد 82883472
4 شیمی عمومی 2 شیمی آلی 82884449
5 XRD-XRF زمین‌شناسی اقتصادی محمد یوسفی- زهره فردین دوست 02182883476
6 تهیه مقاطع میکروسکوپی زمین‌شناسی اقتصادی سید یاسر حسینی 02182883471
7 آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شیمی آلی ندارد 02182884452
8 میکروسکوپی زمین‌شناسی اقتصادی محمد یوسفی 02182883490
9 ژئوشیمی و جدایش کانی زمین‌شناسی اقتصادی محمد یوسفی 02182884429
10 میانبارهای سیال زمین‌شناسی اقتصادی محمد یوسفی 02182885012
11 برش و خردایش سنگ زمین‌شناسی اقتصادی سید یاسر حسینی 02182884739
12 آزمايشگاه اتمي مولكولی فیزیک اتمی مولکولی آقای خوشگو 02182884493
13 طيف سنجي رامان فیزیک اتمی مولکولی آقای خوشگو 02182884473
14 لايه نشاني و كوره الكتريكي فیزیک اتمی مولکولی آقای خوشگو 02182884474
15 الكترواسپينينگ فیزیک اتمی مولکولی آقای خوشگو 02182883461
16 پلاسما فیزیک اتمی مولکولی آقای خوشگو 02182883401
17 طيف سنجي تبدیل فوریه مادون قرمز فیزیک اتمی مولکولی آقای خوشگو 02182883402
18 لیزر و فوتونیک فیزیک اتمی مولکولی آقای خوشگو 02182884488
19 نانو اپتیک فیزیک اتمی مولکولی آقای خوشگو 02182884493
20 آزمایشگاه فناوری نانو و ابرخازن فیزیک اتمی مولکولی آقای خوشگو 02182884750
21 آزمایشگاه مدل‌سازی آنالوگ زمین‌شناسی تکتونیک 02182884426
22 آزمایشگاه‌ زمین شناسی ساختاری پیشرفته زمین‌شناسی تکتونیک 02182884428
23 سنجش از دور در زمین شناسی زمین‌شناسی تکتونیک 02182884427
24 آزمایشگاه آماده سازی نمونه های دما-زمان سنجی زمین‌شناسی تکتونیک 02182884426
25 آزمايشگاه حالت جامد فیزیک ماده چگال جعفرزاده 02182883411
26 آزمایشگاه مغناطیس سنج نمونه مرتعش (VSM) و نفوذپذ فیزیک ماده چگال جعفرزاده 02182884751
27 آزمايشگاه خواص مغناطيسي مواد فیزیک ماده چگال جعفرزاده 02182883411
28 آزمايشگاه نانو فيزيك فیزیک ماده چگال جعفرزاده 02182884471
29 آزمایشگاه ساخت نمونه فیزیک ماده چگال جعفرزاده 02182884471
30 مدل‌سازی آنالوگ زمین‌شناسی تکتونیک 0218288
31 آزمایشگاه چارچوب های فلز-آلی شیمی معدنی - 02182884422
32 آزمایشگاه نانو مواد و کاتالیست شیمی معدنی - 02182884421
33 آزمایشگاه شیمی آلی- فلزی شیمی معدنی - 02182883467
34 آزمایشگاه محاسباتی ذرات بنیادی 1 ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها جعفرزاده 02182884494
35 آزمایشگاه محاسباتی ذرات بنیادی 2 ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها جعفرزاده 02182884490
36 آزمایشگاه سه محوری سنگ و خاک زمین‌شناسی مهندسی 0
37 آزمایشگاه سنگ ساختمانی زمین‌شناسی مهندسی 0
38 آزمایشگاه آماده سازی نمونه زمین‌شناسی مهندسی 0